martes, 10 de septiembre de 2013

Aprendre a escoltar sense fer preguntes i respondre, o no, amb eficacia

Un expert en comunicació, a un taller grupal d’una empresa, va endevinar quines persones éren més amigues dins un univers de gairebé cinquanta treballadors, i fins i tot va assegurar saber si hi havia parelles o amants entre ells (a aquests darrers no els va delatar, obviament). El grup de treball no s’ho podía creure i li van preguntar com ho savia, responent l’expert que el llenguatge corporal és molt explícit i per exemple, les maneres de mirar-se les persones mostren les confiances que existeixen entre elles.

És evident que aquest expert grupal, a més de tenir molts anys de professió era un excel.lent observador, peró l’exemple també ens assenyala que en aquest, com en molts altres casos, no és suficient que la persona en sápiga molt, sino també que posi les seves habilitats al servei de la vida.

Un bon observador te una eina personal molt potent per a obtindre informació de primera ma sense haver de fer massa preguntes o cap ni una, peró segurament haurá de treballar l’astucia i la prudencia si descubreix coses que els altres no saben d’ells mateixos; no els fa bé saber-les; o no volen que es sápiguen. Si vol seguir essent un bon observador, haurá d’esforcar-se en netejar la mirada, deixar de banda els prejudicis i optimitzar l’ús de la informació observada. Qui cumpleixi amb aquests requisits, segurament també exercita el silenci contemplatiu. Aquesta persona, possiblement no faci moltes preguntes, peró vegi moltes coses.

El silenci contemplatiu obre moltes portes, per exemple és la clau mestra i escola per a creixer en les nostres propies inseguretats, i és l’escenari ideal per a veure, escoltar, sentir, degustar, crear… coses noves i novedoses.

Al contrari, qui no escolta o escolta malament, esdevé una persona violenta. En primer lloc amb ella mateixa, doncs les seves propies veus i sorolls no li permeten escoltar res més, peró també amb els altres perque els fa invisibles.

Per tant, en l’art de la comunicació, que és el que regeix el món de la pregunta, la resposta, la escolta i els silencis hi ha una pedagogía que es pot aprendre, de manera progressiva i que tendeix a escoltar sense fer preguntes i a respondre, o no, segons els casos, amb eficacia i prudéncia. La gran clau de tot és l’amor.
Humberto Maturana, renombrat científic xilé, qui ha treballat sobre el que ell en diu des de 1971 “autopoiesi” parla d’una “mirada sistémica, circular, no lineal dels sistemes vius que entén la vida com un procés de coneixement en la realització del viure en congruéncia amb un medio” i que es basa en l’amor. El camí per a anar construint aquest procés són les “converses”, o sigui la dinámica de compartir la vida entre les persones.

sábado, 22 de junio de 2013

Amor en tiempo de lucidez

Ahora son mayores y tienen ya la mirada del paso de los años, vivieron mucho tiempo juntos y después decidieron separarse, pero la estima perdura y se consideran "familia".
Cuando se conocieron eran jovenes y tenían hijos chicos, cada uno con su respectiva pareja. Un amor fulminante los atravesó y coincidió que el momento político del país los obligó a buscar refugio en otra geografía. Se encontraron generacional, profesional, psicologicamente y en el amor. Pero junto a la aventura del amor, venia la distancia de sus respectivos hijos; la ausencia de noticias del país; el idioma nuevo de un pueblo que los acojía; el frío de otras latitudes; enfermedad; extrangería; falta de trabajo, aislamiento... Los animaba y unia tozudamente estar juntos, acompañarse y la libre comunión, pero también eran muchas y crueles las dificultades enfrentaban.
Como dentro de la incoherencia humana, a veces se hace el mal que no se quiere y se deja de hacer el bien que se desea, empezaron a traicionarse, i es así que apareció el silencio doloroso y la ineptitud afectiva, y un día, creían no amarse. Hoy todavía no saben bien qué pasó, pero decidieron no seguir, no vivir juntos y “rehacer” sus vidas. Y pasó el tiempo. Y como era mucho lo que los había unido y juntos habían construido el sentido de sus existencias en medio del no mucho sentido y las contradicciones, un día, después de un tiempo difícil de precisar, se reunieron de nuevo para explicarse mutuamente. Y es así que volvían a estar uno frente al otro, mucho más sedimentados y con nueva luz. Fue entonces cuando, lejos de las impetuosidades y de las emociones intempestivas se vieron mutuamente como “un otro”, un hermano y una hermana y decidieron que siempre serian “familia”, porque eso era lo que siempre habían sido y les hacía falta. Se necesitaban como dos hermanos, testimonios uno del otro, de la propia historia y procesos. Al relatarse mutuamente los silencios, comenzaron a sanar los dolores y entender al otro, a ellos mismos y a la relación que todavía estaba viva, pero más profunda y sólida.
Él ahora tiene otra compañera y ella también tiene un nuevo compañero, han pasado muchos años, se ven frecuentemente y comparten amigos. Todos saben que son familia y que el amor, igual que la energía, no se pierde, se transforma.

domingo, 16 de junio de 2013

Amor en temps de lucidesa

Ara ja són grans i ambdos ténen la mirada del pas dels anys, van viure molt temps junts i després van decidir separar-se, però l'estima perdura i es consideren "familia".
Quan es van conéixer eren joves i tenien fills, cadasqú amb la seva respectiva parella. Un amor fulminant els va travessar i va coincidir que el moment politic del país els obligava a fugir, cap una altra geografía. Van trobar-se generacionalment, professionalment, psicológicament i en estimar-se. Peró junt amb l’aventura de l’amor, venia la llunyania dels seus respectius fills; l'abséncia de noticies del país; l'idioma nou d’un poble que els acollia; el fred d’altres latituts; malaltia; extranjería; manca de feina, aïllament... Els encoratjava i unia tossudament estar junts, acompanyar-se i la lliure comunió, peró també éren moltes i cruentes les dificultats que a voltes els enfrontava.
Com dins la incoherencia humana, de vegades es fa el mal que no es vol i es deixa de fer el bé que es desitja, van comencar a traicionar-se, i és així que esdevingué el silenci dolorós i la ineptitut afectiva, i un dia, creien no estimar-se. Hores d’ara encara no saben massa per qué, qué els va passar, peró van decidir no seguir, no viure junts i “refer” les seves vides. I va passar el temps. I com era molt el que els havia unit i junts havien construit el sentit de les seves existéncies en mig del no massa sentit i les contradiccions, un dia, després d’un temps difícil de precissar, van trobar-se de nou per a explicar-se mutuament. I és així que tornaven a estar un davant l’altre, molt més sedimentats i amb nova llum. I va ser llavors quan, lluny de les impetuositats i de les emocions intempestives van veure’s mutuament com “un altre”, un germá i una germana i van decidir que sempre serien “familia”, perque era aixó el que sempre havien estat i els calia. Es necessitaven com dos germans, testimonis un de l’altre, de la propia historia i processos. En relatar-se mutuament els silencis, es van comencar a sanar els dolors i entendre a l’altre, a ells mateixos i a la relació que encara era viva, peró més profunda i sólida.
Ell ara te una altra companya i ella te també un nou company, han passat molts anys, es veuen tot sovint i comparteixen amics. Tots saben que són familia i que l’amor, igual que la energía, no es perd, es transforma.

lunes, 25 de marzo de 2013

No hay derecho


Es lamentable pero cierto que vivimos violentamente. Hacemos valiosos esfuerzos, con mucha frecuencia, por estar en paz y por hacer la paz, pero el estatus de la paz, la cultura de la paz es todavía un largo camino que la humanidad tiene que recorrer. Una prueba de ello es la falta de conciencia que tenemos de ello. Hay una fábula que habla de un lobo que explica a sus hijos su lucha constante entre ser bueno y delicado, suave y cariñoso, o ser malo, agresivo, irreflexivo e inconsecuente. Cuando sus hijos le preguntan quien de los dos gana la pelea, el lobo les responde: “aquel a quien yo alimento”.
I así és!, entre un estilo de vida y otro, hay una elección continua, es una verdadera lucha, porque la inercia del estilo imperante es violenta, corrupta, mentirosa e individualista. La generalización no vale para los casos individuales de personas e instituciones que hacen grandes esfuerzos por aportar a la convivencia y a la existencia del Reino en la tierra; la generalización vale para mostrar que tenemos miedo a ser sinderos, honestos, transparentes y justamente generosos -no sólo dadivosos-. La generosidad empieza donde acaba la justicia. Una parte de lo que entendemos por generosidad, le corresponde a nuestro digno bendito, quien a veces lo sabe y otras no. La discusión sobre qué es justo o no, ciertamente es larga desde los argumentos de la razón, pero desde el amor se ve muy claro: justo es poder tener una digna existencia -posiblemente extensible a todo ser vivo-. Por eso es que no hay derecho!, no hay derechos que teniendo todas las posibilidades de repartir riqueza y poder, todavía no se haga; teniendo todas las posibilidades de reciclar, cuidar el planeta y dejar de consumir innecesariamente, no se haga y así sucesivamente.
Y a qué tenemos derecho y deber?, en primer lugar a ser amados y a amar de verdad. Cuando no hay amor, la gente se va, y no es criticable que lo hagan!!. También el no amor o el mal amor genera violencia porque las personas no amadas o mal amadas se sienten estafadas en el amor. Tenemos derecjo y deber a que la vida esté sostenida en el amor.
No obstante, hay que decir también que, en la suma y en la resta, hay mucho más amor, generosidad, transparencia y sinceritat, que indiferencia, rencor y mentira, la prueba es que salen flores todas las primaveras, hay niños felices, gente mayor integrada y espacios para aprender a ser mejores personas. Pero falta!, todavía falta mucho para construir un mundo amable.  

No hi ha dret


Es lamentable peró cert que vivim violentament. Fem valuosos esforcos, amb molta feqüéncia, per a estar en pau i per a fer la pau, peró l’estat de la pau, la cultura de la pau és encara un llarg camí que la humanitat ha de recorrer. Una prova és que nos ens adonem. Hi ha una faula que parla d’un llop que explica als seus fills la seva lluita constant entre ser bo i delicat, suau i carinyós o ser dolent, agresiu, irreflexiu i inconsequent. Quan els seus fills li pregunten qui dels dos guanya, el llop els respon: “aquell que jo escullo”. Així és!, entre un estil de vida i un altre, hi ha una elecció continua, és una veritable lluita perque per inercia l’estil imperant és violent, corrupte, mentider i individual. La generalització no val per als casos individuals de persones i institucions que fan grans esforcos per a aportar a la convivencia i a la existencia del Regne a la terra, la generalització val per a mostrar que tenim por de ser sincers, honestos, transparents i justament generosos -no només dadivosos-. La generositat comenca on acava la justicia. Una part del que entenem per generositat li correspon al nostre digne beneit, qui de vegades ho sap i altres no. La discussió sobre qué és just o no, certament és llarga des dels arguments de la raó, peró des de l’amor es veu molt clar: just és poder tenir una digna existencia, possiblement extensible a tot ésser viu. Per aixó que no hi ha dret!, no hi ha dret que tenint totes les possibilitats de repartir riquesa i poder, encara no es faci, tenint totes les possibilitats de reciclar, cuidar el planeta i deixar de consumir innecessariament no es faci, i així successivament.
I de qué tenim dret i deure?, en primer lloc de ser estimats i estimar de veritat. Quan no hi ha estima la gent marxa i no és criticable. I també el no amor o el mal amor genera violencia perque les persones no estimandes o mal estimades se senten estafades en l’amor. Tenim dret i deure a que la vida estigui sostinguda en l’amor.
Ara, també hem de dir, que ben mirat, hi ha molt més amor, generositat, transparencia i sinceritat, que indiferencia, rancúnia i mentida, prova d’aixó és que surten flors totes les primaveres, hi ha nens felicos, gent gran integrada i espais per a aprendre a ser millors persones. Peró ens falta!, encara ens falta fer el tomb i construir un món amable.  

lunes, 4 de febrero de 2013

Espiritualidad de un bebé?

Aurelio tiene un hijo de un año y siete meses, se llama Luis y es inquieto y risueño como la mayoría de los niños y niñas de esta edad. Camina, habla poco, pero lo entiende todo. Le gusta mucho jugar a esconderse y cuando lo encuentran se rie y se atarante tanto que hay que controlar que no se haga daño. Aurelio y la mamá de Luis han decidido no seguir juntos y el niño vive con la madre, cada vez que su papá va a buscarlo se tira a sus brazos y no lo deja por un buen rato, la despedida es un drama. Luis, aunque es chico, extraña mucho a su padre i le hace falta.

Juana, que es prima de Luis tiene dos años y tres meses y se comunica con su tia, que vive lejos, por skype. La ha visto dos veces en persona, peró sabe perfectamente quies es y la reconoce cuando se conectan. Le explica cosas en su media lengua y le ha presentado a través de internet a todas sus muñecas, quienes son, ciertamente, su mundo. También coloca sus dibujos frente la pantalla para que la tia los vea, son garabatos que sólo ella sabe qué significan y tiene mucho interés en mostrárselos. Cuando se conectan siempre están los papás y hermanos con ella frente la pantalla y Juana sabe que estar en primera fila es preferible a quedar detrás, de manera que ella pide estar en primera fila y sola, no sentada sobre nadie. La Joana, aunque es chica, sabe lo que quiere.

Martín, tiene la misma edad que Luis. Hace poco, el Niño Dios le regaló un juego de parejas, se trata de buscar los similares y colocarlos juntos, le gusta mucho. Su mamá de vez en cuando graba a Martín cuando juega y le habla sobre lo que hace para que quede registro. Cuando la mamá graba a Martín, él mira a la cámara, saluda y sonrie estrafalariamente. Después su madre le muestra el video, él se reconoce y se toca en la pantalla. Martí, aunque es chica, sabe que lo están grabando.

Andrés tiene tres años y ha tenido su primera entrevista pera ser admitido en el colegio. Sus papás quieren que lo admitan cerca de la casa, en un establecimiento muy sólido que trabajan una pedagogía integral en educación que integra religión desde pequeños. En la entrada del establecimiento hay una imagen de una mujer con un niño en brazos y Andrés, a pesar que es primera vez que la ve dice que es la Madre de Dios. Andrés, aunque es chico, reconoce la simbología de María.

Ángel tiene miedo en la noche, siempre le ha ocurrido. Tiene pesadillas y algunas veces se le escapa el pipi cuando duerme. Este tema es para él un caballito de batalla. Además, a veces tiene pesadillas. Es posible que la conciencia de la situación del pipi le haga dormir inquieto. Antes de acostarse, cuando da el beso de buenas noches a sus padres, les pide que le escriban en la frente “buenos sueños y no hacerse pipi”: Los papás lo escriben con mucho gusto y le dan un beso de ánimo en su propósito personal. Ángel, aunque es chico sabe que sólo él puede superar este reto.

Los niños y las niñas, por chicos que sean, perciben, ven, entienden mucho más de lo que ningún adulto imagina. Merecen todo el respeto y acompañamiento necesario en el su extraordinario acto de crecer y comunicarse. 

Espiritualitat d’un nadó

L’Aureli te un fill d’un any i set mesos, es diu Lluis i es inquiet i rialler com la majoria dels nens i nenes d’aquesta edat. Ja camina, parla molt poc, peró ho enten tot. Li agrada molt jugar a amagar-se i quan el troven riu i s’atavala tant que s’ha de vigilar que no es faci mal. L’Aureli i la mare d’en Lluis han decidit no seguir junts i el nen viu amb la mare, cada cop que el seu pare va a buscar-lo se li tira als bracos i no el deixa per una bona estona, quan es despedeixen és un drama. En Lluis, tot i que és petit, trova a faltar molt a son pare.
La Joana, que es cosina d’en Lluis te dos anys i tres mesos i es comunica amb la seva tieta, que viu lluny, per skype. L’ha vist dues vegades en persona, peró sap perfectament qui és i la reconeix quan es connecten. Li explica coses en la seva mitja llengua i li ha presentat totes les seves nines, que són, certament, el seu món. També li posa els seus dibuixos davant la pantalla per a que la tieta els vegi, són guixots que només ella sabe qué volen dir i te molt interés en ensenyar-los. Quan es connecten sempre hi ha els papes i els seus germans davant la pantalla i la Joana sap que estar a primera fila és millor que quedar per darrera, de manera que ella demana estar a primera fila i sola, no a sobre de la falda d’un altre. La Joana, tot i que es petita, sap el que vol. 
El Martí, te la mateix a edat que en Lluis. Ara fa poc, els Reis li van portar un joc de parelles, es tracta de buscar els similars i posar-los junts, li agrada molt. La seva mare de tant el tant el grava quan juga i li diu el que fa mentre queda enregistrat. Quan la mare es posa a gravar en Martí mira a la cámara, saluda i fa una rialla de compromís. Després la mare li ensenya el video i ell es reconeix i toca la pantalla. En Martí, tot i que es petit, sap que l’están registrant.
L’Andreu te tres anys i ha tingut la primera entrevista per a entrar al col.legi. Els seus pares el volen portar a prop de casa a una escola molt sólida que treballen de manera integral l’educació i t’enen religió des de petits. A l’entrada de l’escola hi ha una imatge d’una dona amb un nen en bracos i l’Andreu tot i que es el primer cop que la veu diu que és la Mare de Déu. L’Andre, tot i que es petit reconeix el simbolisme de María.
L’Ángel te por a les nits, sempre li ha passat. Te mals sons i algunes vegades se li escapa el pipi quan dorm, no li agrada gens el tema i per a ell és un problema important. A més a més de vegades te mal sons. És posible que la conciencia de la situació del pipi el faci dormir inquiet. Abans d’anar a dormir i quan fa el petó als papes, demana que li escriguin al front “bons sons i no fer-se pipi”, els papes ho fan amb molt de gust i li fan un petó de bona sort en el seu propósit personal. L’Ángel, tot i que es petit sap que només ell pot superar aquest repte.
Els nens i les nenes, per petits que siguin saben, percebeixen, veuen, enténen molt més del que cap adult imagina. Mereixen tot el respecte i acompanyament necessari en el seu extraordinari acte de créixer i comunicar-se.