viernes, 20 de enero de 2017

Periféries humanesEls inscrits al taller són un grup d’aproximadament quince homes, quan arribem els criden per altaveu i comencen a aparéixer. Hi ha cinc que persevera més, están asseguts i treballen tota l’estona de manera continua, peró la resta s’aixequen constantment, van i tornen, obren la porta tanquen la porta, demanen sortir, entren de nou. Tretze són menors de trenta anys, un en te dinou i acaba de ser pare d’una criatura fa vint dies, un altre te 23 anys i molta cara de nen, un altre 24 i te dos criatures petites, un altre 31 i te un fill de 15 i una altra de 12, només un no te fills, dos són veterans, persones d’edat indefinida entre quaranta i cinquanta.  

La dinámica d’aquests dies és treballar sobre les seves própies amargors, els dolors de l’anima, una experiencia molt necessaria per a tota persona, fer processos, canviar la perspectiva, posar-nos al lloc de l’altre, desligar-nos d’alló que ens fa l’anima espesa, per aixó es diu “Escola de perdó”, peró no es fácil, no és inmediat, tot i que és molt saludable. 

Viure en clau de perdó és un canvi radical i profund a la vida, progressiu. Ens costa tant que ens fem trampa, neguem el dolor, ens expliquem histories de les culpes dels altres, ens lamentem anys i anys del mateix. Fer net, canviar d’actitut, és llarg i tota la vida s’exercita.

En aquest cas el taller és una mica més complexe, la presó no és un lloc agradable, entrar al recinte és un trámit engorrós amb varios controls, la majoria dels funcionaris no són amables, no han de ser-ho, no fan cap esforc per a ser-ho. Es tanquen i obren reixes amb ressonancies cridaneres de tanques ferro pesant sense oli. Als passadissos olors espantoses, humitat, clavegueres rebentades, bruticia, foscor.  Quan arribem a la capella, que es on ens reunim, literalment, es fa la llum, l’aire corre i el grup de reclusos comenca a aparéixe. Cada un te una história, históries que no cal saber, que si que cal pregar i que totes elles són doloroses, peró a més a més castigades.

Cristián, un dels assistents recorda que Jesús a l’Evangeli ens demana no judicar i després de tants anys, la nostra justicia encara és del cástig. El darrer tema de l’escola és: “trenco cadenes i netejo el dolor”, la veritable presó és la del cor dur.

lunes, 14 de noviembre de 2016

Innovar es la gran innovació educativa

Funciona realment!, si es col.loca a google “Sor innovació”, surten un munt de links que refereixen a sor Montserrat del Pozo, religiosa misionera de la Sagrada Familia de Nazareth, que te molt a dir i compartir sobre “La escola del segle XXI”, el titol d’una de les xerrades que a ha donat a Santiago de Xile els primers dies de novembre.

Ella diu que prefereix fer tallers perque es pot compartir més i que passa el 70% de l’any a diferents paisos d’América, on les religioses ténen escoles, totes fent innovació. Sor Montse traspassa la seva experiencia des que fa vint anys va comencar a trencar motllos a l’escola Montserrat de Barcelona, i on va, recull també la dels qui, a diferents indrets practiquen, la innovació a l’escola. El primer que comparteix es que la major innovació es estimar a l’alumne. L’auditori es ple de directors d’escola que volen escoltar-la i ella parla del paradigme del segle XXI que es tenir competéncies per a la vida i practicar les intel.ligéncies múltiples. Coparteix una frase d’un altre profesor David Cooperider “la vida és un miracle a abracar, no un problema per resoldre” i a partir d’aquesta afirmació convida a reflexionar sobre una educació que encara está al segle XIX amb nens asseguts tot el dia escoltant un adult que parla.

“Qué hem de fer per a que els nostres alumnes siguin aprenents de nou?, resiliencia, generosidad, empatía…, com ho fem per arribar-hi?”, pregunta als assitents i segueix dient: “Canviar les percepcions, millorar i mesurar la confianca que tenim” i afegeix: “som molt negatius i aixó ens fa tóxics”. La seva xerrada, a més de ser una dosi de vitamina per als educadors presents, és també una sessió d’humanitat, de renovació, de sentit de vida. Una de les coses que comenta es la dificultat real que suposa aplicar canvis i que sempre, a totes les comunitats educatives on ella ha estat, s’ha de viure una primera etapa de plor, de dol i reconeix: “s’ha de plorar!, peró un cop i ben fort, només un”. Montserrat del Pozo anima a aplicar la innovació a qualsevol escola, ho recomana, peró també adverteix que suposa canviar-ho tot i no tirar enrera. Cal que tots estiguin convencuts, no només la dirección de l’escola, tot l’equip docent. Es tracta de fer un procés junts, ser creatius i centrar el procés educatiu en la comprensió, en la pedagogía de l’encontre i en lo relacional. “El camí no es la sanció, no es tracta de posar zeros”, explica, sino el treball en equip i que nens i nenes siguin particeps del procés”.

Sor Montse no viatja sola, sor María dels Ángels també educadora i part de la mateixa experiencia també forma part d’aquest repte, tota una vida dedicada a aprendre com ajudar a que les escoles parlin els llenguatges de la vida. Missioneres que porten bones noticies i esperanca.

viernes, 12 de agosto de 2016

Magú nos da una lección

El pequeño Magú estos días, con casi tres años, ha decidido dejar el chupete, fue una decisión persuadida por sus padres, apollados en la doctora que le dijo: “Magú, hay niños que que no tienen chupete, no quieres regalar el tuyo?”, horas más tarde, Magú depositó el chupete y unos juguetes enb una bolsa diciendo “adiós chupete, adiós juguetes, ya hemos tenido muchas oportunidades juntos" y desaparecieron de su vista. Parece increíble, pero es real!, en la su habla a media lengua quedó registrado el moment en un video familiar que sus padres comparten orgullosos en facebook. Es bueno aclarar que aquella noche todos durmieron mal, pero el chupete ya no estaba para retroceder. Al día siguiente Magú le pidió a su mamá, dejar los pañales porque eran de niño pequeño.

La vida está llena de oportunidades, todos los días y cada momento. Ahora mismo, es una oportunidad para seguir haciendo lo que estás haciendo, o para hacer otra cosa, y todavía más, es una oportunidad de ser felic. Lo que es necesario es tomar concienci de que es ahora es una oportunidad y que no hay otra como esta!, de hecho, esta no regresa. Oportunidad de dejar lo que no nos sirve, tomar lo que nos hace infelices y seguir adelante. Oportunidad de dejar que las cosas sucedan o de incidir en la vida.

Mientras escribo estas línias, sin mucha conciencia de lo que hago, reviso las imagenes que tengo en el teléfono y encuentro el video de Magú que sus padres me han enviado y a continuación, com si fuera parte de la misma serie, fotos del Maxi, amigo muy querido que esta setmana ha muerto muy joven de un infarto. Que contraste!. Magú y Maxi no se conocerán, en mi teléfono están a merced del dedo que mueve las imagenes y escoge. Las sincronicidades de la vida me interpelan y me invitan a mirar el duelo como una oportunidad. Maxi ha muerto, solamente lo voy a ver en las imagenes que ahora atesoro y lloro, me duele su ausencia arrebatadora. Magú toma la decisión de dejar el chupete y sigue adelante con su proceso de hacerse grande. Este momento no volverá más a mi vida y ahora es cuando lo tengo que vivir. Tengo más fotos en la cámara, actividades, celebraciones, un amigo que ha tenido a su primera hija, familiares, chistes. Puedo borrarlas, puedo guardarlas, puedo mirar cada una y convertirla en una oportunidad como ninguna.


Hay una charla en internet de un monje benedictino que se titula: ¿Quieres ser feliz?, se agradecido, el monje se llama David Steindl-Rast y hace una conexión entre la felicitat y la gratitud. Habla de las oportunidades unicas, del presente com la única oportunidad: “¿quieres ser feliz?, se agradecido”, dice, “no esperes a ser feliz para agradecer, cada instante es una oportunidad para vivir el agradecimiento y la felicidad.”

Todos sabemos seguro que nos moriremos, no sabemos cuando, ni como, pero sabemos que la muerte llegará. La muerte es parte de la vida, nos hermana a los existentes. Cuando una persona amada se muere, nos cuesta su ausencia. Si lloramos, es porque la queremos. Los sentimientos hacia el amigo que se va antes que nosotros son una prueba de que lo tenemos en el corazón, que nos acompaña todavía. El duelo nos puede ayudar a relacionarnos con el espacio insustituible que deja aquella persona a saber agradecer su paso, su amor, su presencia. Todos podemos ser felices, es una decisión que tenemos que tomar cada dia. Grácias Magú, gracias infinitas Maxi!

El Magú ens dona una llicó

El petit Magú aquests dies, amb quasi tres anys, ha decidit deixar el txumet, va ser una decissió persuadida pels seus pares, recolzant-se en la doctora que li va dir: “Magú, hi ha nens que no ténen txumet, no els vols regalar el teu?”, hores després en Magú dipositá el txumet i uns juguets a una bossa dient “adéu txumet, adéu juguets, ja hem tingut moltes oportunitats junts” i van desapareixer de la seva vista. Sembla increíble, pero es real!, en la seva parla a mitja llengua va quedar enregistrat el moment a un video familiar que els pares comparteixen cofois a facebook. Cal aclarir que aquella nit van dormir tots molt malament, peró el txumet ja no hi era per a tornar enrera. L’endemá en Magú va demanar a la mare, deixar els bolquers perque éren de nen petit.


La vida está plena d’oportunitats, tots els dies, tota l’estona. Ara mateix, és una oportunitat per a seguir fent el que estás fent, o per a fer una altra cosa, i encara més, és una oportunitat ser felic. El que cal es prendre conciencia que ara és una oportunitat i que no hi ha cap altra com aquesta!, de fet, aquesta, no tornarà. Oportunitat de deixar el que no ens serveix, prendre el que ens fa felicos i seguir endavant. Oportunitat de deixar que les coses succeeixin o d’incidir en la vida.


Mentre escric aquestes linies, sense massa conciencia del que faig, reviso les imatges que tinc al móvil i trovo el video del Magú que els seus pares m’han enviat i a continuació, com si fossin part de la mateixa serie, fotos del Maxi, amic estimat que aquesta setmana ha mort molt jove d’un infart. Quin contrast!. En Magú i en Maxi no es coneixerán, al meu móvil están a l’abast del dit que mou les imatges i tria. Les sincronicitats de la vida m’interpelen i m’inviten a mirar el dol com una oportunitat. El Maxi ha mort, només el veuré a les imatges que ara atresoro i ploro, em dol la seva abséncia arrebatadora. El Magú pren la decissió de deixar el txumet i segueix endavant amb el seu procés de fer-se gran. Aquest moment no tornará més a la meva vida i ara es quan ho he de viure. Tinc més fotos a la cámara, activitats, celebracions, un amic que ha tingut la seva primera filla, familiars meus, acudits. Puc esborrar-les, puc guardar-les, puc mirar cada una i convertir-la en una oportunitat com cap altra.


Hi ha una xerrada a internet d’un monjo benedictí que es titula: ¿Vols ser felic, sigues agrait?, el monjo es diu David Steindl-Rast i fa una connexió entre la felicitat i la gratitut. Parla de les oportunitats uniques, del present com la única oportunitat: “vols ser felic?, sigues Agrait”, diu, “no esperis a ser felic per a agrair, cada instant és una oportunitat per a viure l’agraiment i la felicitat.”


Tots sabem segur que ens morirem, no sabem quan, ni com, peró sabem que la mort arribará. La mort és part de la vida, ens fa adonar-nos que tots els existents estem units. Quan una persona estimada es mor, ens costa la seva abséncia. Si plorem, es perque la estimem. Els sentiments cap a l’amic que marxa abans que nosaltres son una prova que el tenim al cor, que ens acompaña. El dol ens pot ajudar a relacionar-nos amb l’espai insustituible que deixa aquella persona a saber agrair el seu pas, el seu amor, la seva preséncia. Tots podem ser felicos, es una decissió que hem de prendre cada dia i no hi ha una altra. Grácies Magú, gracies infinites Maxi!

sábado, 12 de marzo de 2016

La corrupción de siempre

Está de moda descubrir corrupciones. Si buscamos noticias del país donde vivimos, las encontraremos seguro y si vemos la prensa de otros paises, en general, también. Corrupción por todas partes. También en Chile la corrupción es el gran escándalo: por ejemplo, el caso PENTA que descubrió el financiamiento de campañas politicas de todas las tendencias con delito tributario; el caso MOP-GATE que pagó millonarios sobresueldos para obras publicas, con dineros, por supuesto, del gobierno; el caso Caval, que involucra a la nuera de la presidenta Bachelet con tráfico de influencias por adquirir propiedades; el abuso dentro de la Iglesia; y la colusión de los supermercados!!!, empresas que son de la competencia se ponen de acuerdo en los precios para estafar a los consumidores (nunca clientes, siempre consumidores) y lo han hecho con el precio del pollo, del papel higiénico, por ejemplo; lo mismo han hecho las cadenas de farmacias, también coludidas. Por cierto, igual que a los supermercados, a las cadenas de farmacias les han dado unas multas irrisorias y NO han bajado los precios.

Nadie puede estar contento de que haya corrupción, como no nos puede gustar, ni podemos permitir que haya ningún tipo de abuso, pero cabe una reflexión. La persona corrupta, abusa de su acceso a información, influencia, posición… o algún tipo de poder. Es justo y necesario destapar los abusos, pero también lo es hacer por lo menos dos cosas: una prevenir los abusos y dos tomar conciencia de que el escándalo no es la solución, sino que lo es la educación y un mayor grado de conciencia.

Muchas veces el abuso se realiza por una cierta desproporción del acceso a la información, la influencia, los recursos, quiere decir que la o las personas, tienen una posición desequilibrada del poder, este poder, muchas veces lo hemos otorgado, lo hemos permitido. Durante la era medieval y todavía posteriormente, por herencia de los absolutismos y de la ignorancia, del miedo, la gente no se cuestionaba el abuso, no había conciencia, ¡podía parecer normal!. Con el acceso a la democracia, los grupos humanos aprendemos a detectar el abuso, pero el grado de conciencia es progresivo y también la manera de resolverlo. Lo vemos a pequeña escala en las familias y también en las escuelas, los adultos ahora no mandan, sino que muestran, invitan, coordinan, dan testimonio…

Con todo tenemos que aprender mucho todavía respecto de resolver los conflictos:

direccionar, enfrentar y  dialogar, perdonar y orientar, distribuir el poder. La democracia que vivimos es perfectible.

La corrupció de sempre

Está de moda descubrir corrupcions. Si busquem noticies del país on vivim, en trovarem i si mirem a la premsa d’altres paisos, en general, també.

Corrupció per tot arreu.

També a Xile la corrupció es el gran escándol: per exemple, el cas PENTA que va descubrir el financament de campanyes politiques de totes les tendencies amb delicte tributari; el cas MOP-GATE que va pagar milionaris sobresous per a obres publiques, amb diners, per suposat, del govern; el cas Caval que involucra a la gendra de la presidenta Bachelet amb trafic d’influencies per a adquirir propietats; l’abús dins l’Església; i la colusió dels supermercats!!!, empreses que son de la competencia es posen d’acord per a estafar als consumidors (mai clients, sempre consumidors) i ho han fet amb els preus del pollastre, del paper higiénic, per exemple; també les cadenes de farmacies, s'han coludit. I de la mateixa manera que els supermercats, a les cadenes de farmacies els han posat unes multes irrisories i NO han baixat els preus.

Ningú pot estar content de que hi hagi corrució, com no ens pot agradar, ni podem permetre que hi hagi cap mena d’abusos, peró també cal una reflexió. La persona corrupta, abusa del seu accés a informació, influencia, posició… o algún tipus de poder. És just i necessari destapar els abusos, peró també ho és, fer al menys dues coses més: una prevenir els abusos i dos, prendre conciencia que l’escándol no és la sol.lució, sino que ho és l’educació i un major grau de conciencia.

Moltes vegades l’abús es realitza per una certa desproporció de l’accés a la informació, la influencia, els recursos. Vol dir que la o les persones, ténen una posició desequilibrada de poder, situació que em permés. Durant la era mitjeval, i encara posteriorment per herencia dels absolutismes, de la ignorancia, de la por..., la gent no es questionava l’abus, no hi havia la conciencia, ¡podía semblar normal!. Amb l’accés a la democracia, els grups humans aprenem a detectar l’abus, peró el grau de consciencia és progressiva i també la manera de resoldre-ho. Ho veiem a petita escala a les families i també a les escoles, els adults ara no manen, sino que mostren, inviten, coordinen, donen testimoni…

Peró hem d’aprendre molt encara a resoldre els conflictes, direccionar, enfrontar i dialogar, a perdonar i orientar, a distribuir el poder. La democracia que vivim és perfectible.

jueves, 23 de julio de 2015

Silencio sanador

Esta semana ha sido muy difícil. Tuve que correr para terminar algunas tareas, casi no llego a la meta. He tenido malentendidos y roces en el trabajo y también en casa, como si todo se confabulara. Estoy cansada.

Llega el sábado y veo un espacio de sosiego. Puedo dormir un poco más que los otros días. Mi cuerpo lo agradece, lo necesito. Cuando me levanto veo que me recibe un día despejado. Hay un cielo despejado y una luz agradable, decido ir a caminar un rato.

Al salir encuentro unos vecinos, nos saludamos. Se ven relajados. Respiro. ¿Cómo me veré yo?
Cerca de mi casa hay un pequeño parque, me dirijo hacia allá. Respiro. Y me recibe la presencia de los árboles y arbustos, la estática convivencia que tienen entre ellos, sus ramajes y hojas. Todo se ve armónico. Unos más altos, otros más inclinados buscando luz. En el parque hay menos ruido que fuera, se produce un remanso
.
Camino unos minutos. Respiro. Más personas están en el recinto, unos trotan, otros caminan como yo, algunos sentados. Algunos perros acompañados de personas que corren y se distienden. Un grupo de hombres de edad media entrenando cuerpo a cuerpo algún arte marcial. Skaters en una pista circular. Varios jardineros y jardineras que cuidan el lugar. No sé cuántas personas habrá en total en este mismo lugar, ninguna está de más, ninguna molesta a la otra. No sé cuántos árboles y plantas habrá en este lugar, pero todos son necesarios, irremplazables.

Me siento en un banco. Un rayo de sol tenue y grato me alumbra el rostro. Me agrada. Dejo que la luz alimente el fondo de mis ojos, es una luz grata, tiene vitamina D, me resulta grata. Respiro. 
    
A poco… me empiezo a sentir hermanada con estos árboles, personas y animales. Los observo y siento paz, me da gusto que estén ahí, ellos y yo también, sin conocernos, conviviendo. Hay belleza en este lugar, en el todo. Esta belleza yo también la comparto, soy parte de ella. Siento gozo. Me quedo contemplando un rato: los árboles, las personas, el cielo, veo detalles bellos y también veo la belleza en su conjunto.

¿Cuánto tiempo he estado contemplando?
 ¿Puedo hacer esto en cualquier lugar?
¿Con qué me quedo?