jueves, 20 de septiembre de 2012

Emprendre la felicitat, una decissió personal e intransferible


Existeixen estudis sobre els índex de felicitat dels paísos que, tal com en altres temes, assenyalen quins están millor i quins no tant. La manera de medir aquests índex és en base a enquestes on es pregunta a la gent si es molt, bastant, poc o gens felic.

Buthan, una nació petita de la regió del Tibet, al sud d’Asia, te un govern que medeix la Felicitat Nacional Bruta, a través de la Comisió Nacional de felicitat. Els factors per a fer aquesta estadística són extrets d’una enquesta feta a mès de mil persones segons el seu benestar psicológic, salut, educació, bon govern, vitalitat de la comunitat i diversitat ecològica.

No obstant això, si bé es cert que la felicitat és resultat de la sumatoria de varios elements, hi ha un que es intern, personal i intransferible: decidir ser-ho. Es podría dir que per a ser feliç cal molt poc, gairebé voler-ho ser.

Com es fa?, aquest és el tema, no es pot donar una recepta, amb prou feina cada persona fa esforços per a aconseguir-ho i es suposa que és el que tothom desitja. Però, com en altres ambits humans, les decissions internes necessiten d’una presa de conciencia previa. Podriem anomenar: estar bé, perdonar, controlar l’humor, ser positiu, posar limits i varies més que simplement fan la qualitat de vida de cada persona.

Ser feliç no és menor, és la clau que obra possiblement totes les altres portes, l’actitut que permet enfrontat la resta de les coses. La observació ens proporciona exemples clars de persones que són felices a la presó, amb greus malaties i evidents limitacions, aquestes persones ténen el tresor que són feliços, simplement i dificilment els treuran aquest do. Contraposadament hi ha persones que els costa molt més. Fins i tot és possible gaudir de la vida, tenir salut, ser alegres i donar alegría als altres i en canvi, tenir series dificultats per a ser feliços, mantenir una certa constant de felicitat.

Un cop, a la entrega d’un certificat de computació a un curs municipal, un jove músic va ser contratat per a obsequiar amb unes notes a un públic majoritariament femení. Abans de començar el seu repertori va dirigir-se a les asistents dient: “les felicito per emprendre la felicitat” i ell explicava que el fet d’inscriure’s a un curs de capacitació era una manera de decidir ser feliç, però a més a més feia notar que la felicita tés un empreniment, una empresa, una manera d’exercir la vida tenint la iniciativa per la ma.

Molts cops transitem per la vida: “qui dia passa any empeny” diu el refrany, volent posar en positiu que la vida està feta de petits moments, una expresió plena de saviesa, similar a la “step by step” tan en boga per a recordar-nos que les coses es fan una darrera l’altra. Però també pot passar que deixem que passin els dies i no els visquem. Tots tenim quilos d’hores i de dies no viscuts, no concients entre pit i esquena. Es allò de: “no sé com m’ho he fet per a arribar aquí”, o sigui, entre minut i minut pot haver-hi una certa d’esma.

La decissió de la felicitat va fent un rosari entre tots els moments viscuts i els dóna vida plena a partir de donar un si total i irreversible a la existencia.

Permacultura


La palabra permacultura viene de la relación entre “agricultura permanente” o “cultura permanente”, y se refiere a una manera de vivir que incorpora unos ritmos mucho más holísticos de los acostumbrados como media. Se trata de crear hábitats sostenibles, donde las personas puedan convivir y vivir con la naturaleza y por lo tanto recordar que somos parte de ella y que aquello que consumimos también lo tenemos que cuidar y cultivar.

La permacultura nace del deseo de restaurar el mal que hacemos a la tierra con nuestra depredación. Es un estilo de vida, que no es trata solamente de tener plantas en casa o de tener una casa en el campo, sino de integrar la luz del sol y sus posibilidades de tener cultivos propios, de hacernos cargo de algunas hierbas y plantas que nos gusta consumir y tomar conciencia de lo que supone. No solamente ir al supermercado a buscar los productos, sino hacernos cargo de lo que consumimos.

La permacultura es educativa y preventiva. Tal como hacer silencio, caminar e ir a pie a los lugares, o comer lo que necesitamos y no más, es una manera de recordarnos que somos personas, ni más ni menos, no somos máquinas, tampoco seres autónomos del ecosistema, por tanto somos limitados, tal como lo es la tierra. Por eso que es una “cultura permanente”, es decir un estilo de vida que tiene que estar permanentemente integrando los elementos que interactúan en la vida: el clima, los ciclos de los seres vivos, que hay que podar los árboles y arbustos y nutrir la tierra.

Nos ayuda a ser concientes que si nos gusta consumir limones, tendremos que pensar en tener un limonero en casa, cuidar-lo, dedicarle tiempo y conocer sus ciclos. Si nos gusta comer fresones (frutillas o cualquier fruta de temporada) aprenderemos que hay un tiempo para comerlas y no todo el año.

En la escuela nos enseñan que existe el ciclo del carbono, nosotros, los humanos, como seres vivos que somos, somos parte de ecosistemas, defecamos y consumimos oxígeno, agua y otros compuestos del carbono, de hecho, todo lo que consumimos es carbono combinado con otros elementos químicos, lo que hace más urgente nuestra conciencia al respecto. Pero tenim una certa inconsequéncia, y sinceramente nos hacemos los vivos con el tema. Sabemos, especialmente nuestras autoridades saben, que es urgente cuidar los residuos y no consumir más de lo que la tierra puede dar antes de cumplir su ciclo vital. Actualmente estamos consumiendo más de lo que la tierra es capaz de regenerar, haciendo un paralelismo, es como si no comiéramos durante varios días y saliéramos a trotar, nos faltaría la energía.

La permacultura es un estilo de vida que nos invita a aprender lo que somos.

Permacultura


El mot permacultura ve de la relació entre “agricultura permanent” o “cultura permanent”, i es refereix a una manera de viure que incorpora uns ritmes molt més holistics. Es tracta de crear hábitats sostenibles, on les persones puguin conviure i viure amb la natura, i per tant recordar que som part d’ella i que alló que consumim també ho cuidem i ho conreem.

La permacultura neix del desig de restaurar el mal que fem a la terra amb la nostra depredació. És un estil de vida, que no es tracta només de tenir plantes a casa o de tenir una casa al camp, sino d’integrar la llum del sol i les possibilitats tenir cultius propis, de fer-nos cárreg d’algunes herbes i plantes que ens agrada consumir i prendre conciencia del que suposa. No solament anar al supermercat a buscar els productes, sino fer-nos cárreg del que consumim.

La permacultura és educativa i preventiva. Tal com fer silenci, anar a peu, o menjar el que necessitem i no més, és una manera de recordar-nos que som persones, ni més ni menys, no som máquines, tampoc éssers autónoms de l’ecosistema, per tant som limitats, tal com ho és la terra. Per aixó que és una “cultura permanent”, es a dir un estil de vida que ha d’estar permanentment integrant els elements que hi juguen part: el clima, els cicles dels éssers vius, que cal podar els arbres i arbusts i nutrir la terra.
Ens ajuda a ésser concients que si ens agrada consumir llimones, haurem de pensar en tenir un llimoner a casa, tenir-ne cura, dedicar-li temps i conéixer els seus cicles. Si en agrada menjar maduixes aprendrem que hi ha un temps per a menjar-les i no tot l’any.

A l’escola ens ensenyen que existeix el cicle del carboni, nosaltres, els humans, com a éssers vius que som, som part d’ecosistemes, defequem i consumim oxigen, aigua i altres compostos del carboni, de fet tot el que consumin és carboni combinat amb altres elements químics, el que fa més urgent la nostra conciencia al respecte. Peró tenim una certa inconsequéncia, i sincerament ens fem els vius amb el tema. Sabem, especialment les nostres autoritats saben, que cal urgentment cuidar els residus i no consumir més del que la terra pot donar abans de cumplir el seu cicle vital. Actualment estem consumint més del que la terra es capac de regenerar, fent un paralelisme, es com si no mengéssim durant varios dies i esperéssim fer  una cursa i tenir energía per a córrer. La permacultura és un estil de vida que ens convida a aprendre alló que som.

Obsesions i Grácia


A l’Anita li agrada jugar a un solitari que es diu “Carta Blanca” on si tenim paciéncia totes les cartes encaixen. M’explicava que aquest joc l’ha ajudat molt a entendre’s a ella mateixa en moltes actituts de la vida. Certament no em va extranyar el que em deia, no tant perque conegui bé el joc, sino perque comparteixo completament que les coses que ens passen cada dia i cada estona, són la clau dels grans aprenentatges de la vida.

El que m’explicava la meva amiga es que a la “Carta Blanca” la persona que juga ha d’anar combinant de manera concatenada uns pilons de cartes que quan comença el joc están completament barrejades.

El procés per a arribar a aquest ordre no sempre és fácil. Requereix no voler guanyar la partida de immediat i sacrificar algunes jugades per a aconseguir-ho. L’Anita em deia una de les claus que li ha ajudat en la vida es aprendre que molts cops, ella está segura que la millor jugada va per una banda i finalment surt per on menys s’imaginava.

Ella m’explicava que el jugador ha de fer l’esforç de buscar les millors sol.lucions, però que hi ha una part molt important del joc que no es massa controlable, tot i que les cartes están a la vista. No es tracta nomès de tenir habilitat, hi ha una part del joc que es tracta de saber esperar i tenir paciencia.

Escoltant la experiéncia de la Anita amb el seu joc de solitari, vaig veure en un moment varies coincidéncies amb el llenguatge provident: el joc está a la vista, peró no el controlem, cal fer l’esforc i estar atents, peró el ritme de les coses no ens correspon, si comentem un error possiblement s’ha de comencar de nou, peró finalment lo importan és aprendre de cada jugada.

I aquesta és la llicor de les cartes, que si estem atents, a la vida tot te sentit, tot está relacionat i tot és sumatória de circumstáncies, fins i tot el que no ens agrada.

Obsesiones y Gracia


A mi amiga Anita le gusta jugar un solitario que se llama “Carta Blanca” donde si tenemos paciencia todas las cartas encajan. Me explicaba que este juego la ha ayudado mucho a entenderse a ella misma en muchas actitudes de la vida. Ciertamente no me extrañó lo que me decía, no tanto porque yo conozca bien el juego, sino porque comparto completamente que las cosas que nos pasan cada día y cada rato, son la clave de los grandes aprendizajes.

Lo que me contaba mi amiga es que en la “Carta Blanca” la persona que juega tiene que ir combinando de manera concatenada unas pilas de cartas que cuando empieza el juego están completamente mezcladas.

El proceso para llegar a este orden no siempre es fácil. Requiere no querer ganar la partida de inmediato y sacrificar algunas jugadas para conseguirlo. La Anita me decía que una de las claves que le ha ayudado en la vida es aprender que muchas veces, ella está segura que la mejor jugada va por un lado y finalmente sale por donde menos se imaginaba.

Ella me explicaba que el jugador tiene que hacer el esfuerzo de buscar las mejores soluciones, pero que hay una parte muy importante del juego que no es muy controlable, a pesar que las cartas están a la vista. No se trata solamente de tener habilidad, hay una parte del juego que se trata de saber esperar y tener paciencia.

Escuchando la experiencia de Anita con su juego de solitario, vi en un momento varias coincidencias con el lenguaje providente: el juego está a la vista, pero no lo controlamos, hay que hacer el esfuerzo y estar atentos, pero el ritmo de las cosas no nos corresponde, si comentemos un error posiblemente hay que empezar de nuevo, pero finalmente lo importante es aprender de cada jugada.

Y esta es la mejor de las cartas, que si estamos atentos, en la vida todo tiene sentido, todo está relacionado y todo es sumatoria de circunstancias, incluso lo que no nos gusta.

martes, 7 de agosto de 2012

Solidaridar


Solidaridar
Elisabet Juanola Soria

En Chile la iglesia celebra en el mes de agosto es el “mes de la solidaridad”, el origen de ello es que durante el mes de agosto, concretamente el 18 es aniversario de fallecimiento del p. Alberto Hurtado, un santo chileno que desarrolló acciones sociales muy relevantes en este país. Solidaridad es una palabra que etimológicamente comparte raíz con “suelo”, “sólido”, “salud”. Podríamos decir que la persona solidaria es una persona sólida, tiene una saludable relación con los demás, no solamente durante un mes, sino que siempre, es alguien que comparte con los demás desde su fraternidad existencial. Este aspecto del compartir desde la raíz existencial es muy interesante de reflexionarlo porque nos aleja del asistencialismo, que se refiere a dar a los necesitados. La fraternidad existencial genera una relación de iguales, de personas que se relacionan con personas.
En el mes de la solidaridad busquemos mejorar en nuestras relaciones fraternas, acercarnos a los demás como seres humanos, no por sus condiciones sociales, sino porque existen y ello los hace hermanos nuestros. Cuando ello ocurra, daremos, compartiremos, buscaremos que mi hermano esté en condiciones de sonreír.
Páginas de interés: 

martes, 26 de junio de 2012

La murtra de BaricharaLa murtra , és un arbust de flor blanca i olorosa que dona un fruit petit, de color fosc que pot variar entre el morat i fins el negre. Aquests arbust creix a molts indrets del món, a l’època de Jesús també creixia a les faldes de les muntanyes palestines i al mont de les oliveres. En castellà se’n diu “arrayán”, les seves fulles són oloroses i perennes i les flors blanques i perfumades serveixen per a fer essències, dels fruits se’n fa melmelada (molt valuosa) i licors.
A la Bíblia, la murtra significa la generositat de Déu i per a Zacarías la pau i també té el sentit de festa quan es menciona per a construir cabanes per les festes dels jueus.

Sant Jeroni de la Murtra, l’antic monestir que hi ha a Badalona (Espanya), a mig camí cap a Santa Coloma per la Serralada de Marina, es diu així perquè tenia un bosc de murtres al seu claustre, encara en queda una que és la senyora del jardí. L’espai “murtrà”, s’ha caracteritzat els darrers trenta anys per acollir persones que busquen fer silenci, espais de pau i retrobament amb el sentit de la vida i la transcendència. Aquesta acollida ha estat tan fructífera que les “murtres”, o cases per a que la gent faci silenci, s’han escampat arreu del món.

A Colòmbia, n’hi ha dues, una a prop de Bogotà, la porta Nubia Isaza, una colombiana que ha arreglat una petita casa de camp per a aquest afer.  L’espai es generós en ocells, papallones, flors exòtiques i un exquisit clima. També hi han cafetals i plàtans, l’objectiu: fer silenci! Està a una hora de la gran ciutat, però veritablement t’oblides del soroll. Pots anar i tornar en el dia, però si et quedes a dormir no hi ha color!

L’altre murtra a Colòmbia es a Barichara, a la província de Santander, zona mès humida, a cinc hores per terra de Bogotà travessant paratges d’una bellesa verda i humida plàcida, amb vida de camp i petites finques treballades que donen café, plàtan, flors i molts altres fruits. Tot i que al 1714 ja hi vivien algunes famílies, va ser al 1741 quan es va fundar el poble colombià de Barichara, construït a l’estil colonial, amb cases amb patis interiors i sostres de teula vermella, avui es conserva i es cuida amb molt potencial turístic. Molt a prop i es la murtra Bellavista del Silencio, a la finca de Santa Rita, on Mauricio Chinchilla i Anna Bundó (matrimoni colombià i catalana) amb molt bon gust han recuperat una casa camperola, cultiven un café exquisit i tenen espai per a que qui desitgi anar a fons en el silenci ho pugui disfrutar.

Val la pena conèixer aquests espais!!.